فایق نیکپی

فایق نیکپی

نام و نام خانوادگی : فایق نیکپی نام مستعار:فایق قناسه محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1363.11.11 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه ناگوار زندگی نامه :

رضا امیری

رضا امیری

نام و نام خانوادگی : رضا امیری نام مستعار:اسعد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1350 تاریخ جانباختن :1367.07.03 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درهم شکستن تهاجم نظامی رژیم زندگی نامه :

هوشنگ عربی

هوشنگ عربی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ عربی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.04.22 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد ایوبی

محمد ایوبی

نام و نام خانوادگی : محمد ایوبی نام مستعار:محمد میراوا محل تولد :میرآباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه دلخراش زندگی نامه :