صابر خضرنژاد

نام و نام خانوادگی : صابر خضرنژاد نام مستعار:صابر درماناوی محل تولد :درماناوی (سردشت) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1363.01.21 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد پیروزی

محمد پیروزی

نام و نام خانوادگی : محمد پیروزی نام مستعار:حمه مزناوی محل تولد :مزناوی (سردشت) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.14 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

امیر آلی

امیر آلی

نام و نام خانوادگی : امیر آلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سیسوی (سردشت) تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :1362.04.08 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . در رودخانه غرق شد زندگی نامه :

جمیله فتحی

نام و نام خانوادگی : جمیله فتحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.06.13 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . بر اثر بیماری جان باخت زندگی نامه :

عمر علیپور

عمر علیپور

نام و نام خانوادگی : عمر علیپور نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.17 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . انفجار مین کار گذاشته شده توسط رژیم زندگی نامه :