قادر ولایتی

نام و نام خانوادگی : قادر ولایتی نام مستعار:ندارد محل تولد :دهویخی (کامیاران) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1362.03.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . تصادف با ماشین زندگی نامه :

علی آقا جاری

نام و نام خانوادگی : علی آقا جاری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم زندگی نامه :

رحمان شریفی

رحمان شریفی

نام و نام خانوادگی : رحمان شریفی نام مستعار:مام رحمان محل تولد :منطقه دیواندره تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم زندگی نامه :

حسن کریمیان

حسن کریمیان

نام و نام خانوادگی : حسن کریمیان نام مستعار:ندارد محل تولد :مران (سقز) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1359.02.20 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم زندگی نامه :

حسن کتکی

نام و نام خانوادگی : حسن کتکی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم زندگی نامه :

اسماعیل شریفی

اسماعیل شریفی

نام و نام خانوادگی : اسماعیل شریفی نام مستعار:ندارد محل تولد :كێلە كەوو (دیواندره) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1359.02.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :