فایق کریمی

فایق کریمی

نام و نام خانوادگی : فایق کریمی نام مستعار:فرزاد سنه محل تولد :چتان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: اطراف بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات زندگی نامه :