علی عزیزی

علی عزیزی

نام و نام خانوادگی : علی عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :حمامیان (بوکان) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

فتاح درویشی

فتاح درویشی

نام و نام خانوادگی : فتاح درویشی نام مستعار:فتاح میراوا محل تولد :میرآوا (بوکان) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

رحیم عبدینی

رحیم عبدینی

نام و نام خانوادگی : رحیم عبدینی نام مستعار:ندارد محل تولد :داربسر (بوکان) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1366.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

جعفر محمدرش

جعفر محمدرش

نام و نام خانوادگی : جعفر محمدرش نام مستعار:جعفر آجیکند محل تولد :آجیکند (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.06.24 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . جنگ با جزب دمکرات زندگی نامه :

کمال رسولپور

کمال رسولپور

نام و نام خانوادگی : کمال رسولپور نام مستعار:ندارد محل تولد :پیریونس فیض الابیگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مصطفی کرمی

مصطفی کرمی

نام و نام خانوادگی : مصطفی کرمی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.09.07 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :