شهلا محمدی

نام و نام خانوادگی : شهلا محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.02.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . درگیری (درحال اجرای ماموریت) زندگی نامه :

ریبوار احمدی

ریبوار احمدی

نام و نام خانوادگی : ریبوار احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :پیاوین (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.01.13 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم زندگی نامه :

حفصه محمدپور

نام و نام خانوادگی : حفصه محمدپور نام مستعار:گلاویژ محل تولد :سردشت تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1364.01.13 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم زندگی نامه :

رحمان ویسی

رحمان ویسی

نام و نام خانوادگی : رحمان ویسی نام مستعار:رحمان مرواری محل تولد :مرواری (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.01.27 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

حسین حمه رش

حسین حمه رش

نام و نام خانوادگی : حسین حمه رش نام مستعار:جلیل سیسیری محل تولد :سیسیر (سردشت) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1364.01.13 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم زندگی نامه :

قادر زاهدی

نام و نام خانوادگی : قادر زاهدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . انفجار مین کار گذاشته شده توسط رژیم زندگی نامه :