علی رحمانی

نام و نام خانوادگی : علی رحمانی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.01.01 محل و نحوه جانباختن: اختتر (بوکان) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :

علی خدایار

علی خدایار

نام و نام خانوادگی : علی خدایار نام مستعار:آکو محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.01.01 محل و نحوه جانباختن: اختتر (بوکان) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :

علی جهانی

علی جهانی

نام و نام خانوادگی : علی جهانی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.01.02 محل و نحوه جانباختن: اختتر (بوکان) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :

جعفر رضازاده

جعفر رضازاده

نام و نام خانوادگی : جعفر رضازاده نام مستعار:ندارد محل تولد :حمامیان (بوکان) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.01.01 محل و نحوه جانباختن: اختتر (بوکان) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :

انور پارسا

نام و نام خانوادگی : انور پارسا نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.01.01 محل و نحوه جانباختن: اختتر (بوکان) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم