علی حیدری

علی حیدری

نام و نام خانوادگی : علی حیدری نام مستعار:فواد محل تولد :كانی كەو (دیواندره) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.11.04 محل و نحوه جانباختن: آموزشگاه مرکزی . اصابت تیر تصادفی حین آموزش نظامی زندگی نامه :