اسعد غمیان

اسعد غمیان

نام و نام خانوادگی : اسعد غمیان نام مستعار:آرام محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.27 محل و نحوه جانباختن: آرمرده (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :