رسول منصوری

رسول منصوری

نام و نام خانوادگی : رسول منصوری نام مستعار:ندارد محل تولد :گولی مرزنگ (بوکان) تاریخ تولد : 1320 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: آجیکند (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

سعید ملاپور

سعید ملاپور

نام و نام خانوادگی : سعید ملاپور نام مستعار:ندارد محل تولد :آجیکند (بوکان) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: آجیکند (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

احمد فرخی

نام و نام خانوادگی : احمد فرخی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: آجیکند (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

کمال ولیانی

کمال ولیانی

نام و نام خانوادگی : کمال ولیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: سردارآباد (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :