خالد نوری

خالد نوری

نام و نام خانوادگی : خالد نوری نام مستعار:ندارد محل تولد :ماموخ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.05.01 محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :

انور حسینی

نام و نام خانوادگی : انور حسینی نام مستعار:شهاب گزان محل تولد :گزان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تَینال-سارال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :

کمال ولیانی

کمال ولیانی

نام و نام خانوادگی : کمال ولیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: سردارآباد (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

توفیق قلایی

نام و نام خانوادگی : توفیق قه‌لایی نام مستعار:قه‌لایی محل تولد :کلاترزان (مریوان) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.05 محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم