محمد فرداد

 • نام و نام خانوادگی : محمد فرداد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

فریدون طاهری

 • نام و نام خانوادگی : فریدون طاهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

عطا فرجیان

 • نام و نام خانوادگی : عطا فرجیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

عبدالله فتحی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله فتحی
 • نام مستعار:نادر
 • محل تولد :به‌له‌جه‌ر (سقز)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

عثمان شریفیان

 • نام و نام خانوادگی : عثمان شریفیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سونج (سقز)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

طاهر مینه پور

 • نام و نام خانوادگی : طاهر مینه پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :كانی كه‌ۆتێر (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

شاهین اهتمایی

 • نام و نام خانوادگی : شاهین اهتمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اهواز
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

جلیل یوسف زاده

 • نام و نام خانوادگی : جلیل یوسف زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

حسام حسنی

 • نام و نام خانوادگی : حسام حسنی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سرشیو (سقز)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

حسن رضایی

 • نام و نام خانوادگی : حسن رضایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.06.13/15
 • محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :