هادی فلاحی

 • نام و نام خانوادگی : هادی فلاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

مستوره ناصری

 • نام و نام خانوادگی : مستوره ناصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

محمد حجازی

 • نام و نام خانوادگی : محمد حجازی
 • نام مستعار:دکتر کاوه
 • محل تولد :اردکان (شیراز)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

محمد خاطری

 • نام و نام خانوادگی : محمد خاطری
 • نام مستعار:حه‌مه‌ شاینی
 • محل تولد :شاهینی (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

عطا امانی

 • نام و نام خانوادگی : عطا امانی
 • نام مستعار:عطا هورامی
 • محل تولد :وشترمل (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

خسرو یارالهی

 • نام و نام خانوادگی : خسرو یارالهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

اسماعیل قبادی

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل قبادی
 • نام مستعار:حاجی اسماعیل
 • محل تولد :شاهینی (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

امین یعقوبی

 • نام و نام خانوادگی : امین یعقوبی
 • نام مستعار:امین بیساران
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

ایوب نبوی

 • نام و نام خانوادگی : ایوب نبوی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زلکه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

احمد شکیبا

 • نام و نام خانوادگی : احمد شکیبا
 • نام مستعار:سیروان
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :