نامق کریمی

 • نام و نام خانوادگی : نامق کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :چتان (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

همایون ناظری

 • نام و نام خانوادگی : همایون ناظری
 • نام مستعار:علی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال قادر کریمی

 • نام و نام خانوادگی : کمال قادر کریمی
 • نام مستعار:کمال کالی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نادر سلیمانی

 • نام و نام خانوادگی : نادر سلیمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نادر صبا

 • نام و نام خانوادگی : نادر صبا
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ماشاالله مهرپناه

 • نام و نام خانوادگی : ماشاالله مهرپناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد علی وزیری

 • نام و نام خانوادگی : محمد علی وزیری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمود سجادی

 • نام و نام خانوادگی : محمود سجادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1317
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمود صمدی

 • نام و نام خانوادگی : محمود صمدی
 • نام مستعار:محمود افراسیاو
 • محل تولد :افراسیاب
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

منصور آقایی

 • نام و نام خانوادگی : منصور آقایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :