یداللە اسکندری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری
 • نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا
 • محل تولد :عصر آباد – کامیاران
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1-2-1362
 • محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

یدالله خاطری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.05.31
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری

زندگی نامه :

فرامرز مرادی

 • نام و نام خانوادگی : فرامرز مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خانم آباد (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1360.06.04
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران توسط حزب دمکرات (پیشمرگ اسیر)

زندگی نامه :

ایرج علمداری

 • نام و نام خانوادگی : ایرج علمداری
 • نام مستعار:شاهو
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1360.05.31
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکران و افراد رزگاری

زندگی نامه :

برهان باجلانی

 • نام و نام خانوادگی : برهان باجلانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :تربره‌ریز (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1360
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران

زندگی نامه :

یوسف رضا غفوری

 • نام و نام خانوادگی : یوسف رضا غفوری
 • نام مستعار:یوسف تهرانی
 • محل تولد :تهران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران

زندگی نامه :

مرتضی چنگیزی

 • نام و نام خانوادگی : مرتضی چنگیزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

یدالله نصرتی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله نصرتی
 • نام مستعار:صدیق
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

صدیق ایوبی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق ایوبی
 • نام مستعار:یه‌دێ
 • محل تولد :منطقه کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

طه حسنی

 • نام و نام خانوادگی : طه حسنی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :