محمد بهمنی

 • نام و نام خانوادگی : محمد بهمنی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.06.21
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

صلاح الدین میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : صلاح الدین میرزایی
 • نام مستعار:صلاح سور
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.08.19
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

عباس همتجو

 • نام و نام خانوادگی : عباس همتجو
 • نام مستعار:اسد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.19
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رامین معروفی

 • نام و نام خانوادگی : رامین معروفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.06.21
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رحیم تنهایی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم تنهایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :حسن آباد (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1363.06.21
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

صالح (قلاچوخ)

 • نام و نام خانوادگی : صالح (قلاچوخ)
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

امجد خضری

 • نام و نام خانوادگی : امجد خضری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درهم شکستن تهاجم رژیم

(بیشتر…)

خالد نوری

 • نام و نام خانوادگی : خالد نوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ماموخ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.05.01
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم

زندگی نامه :