مظفر رحیمی

  • نام و نام خانوادگی : مظفر رحیمی
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :؟
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1358.03
  • محل و نحوه جانباختن: هوادار کومله که در خرداد ماه اعدام شد.

زندگی نامه :