سليمان معروف زاده

  • نام و نام خانوادگی : سليمان معروف زاده
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :؟
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1372.09.11
  • محل و نحوه جانباختن: منطقه اشنویه . بر اثر سرما

زندگی نامه :