علی اصغر مهتدی

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی
 • نام مستعار: اصغر کامیاران
 • محل تولدکامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

ناصر قربانی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر قربانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1361.05.30
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران

زندگی نامه :

علی دژآهنگ

 • نام و نام خانوادگی : علی دژآهنگ
 • نام مستعار:علی گله‌یی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1361
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . در درگیری با رژیم اسیر و سپس تیرباران شد

زندگی نامه :

جبار احمدی

 • نام و نام خانوادگی : جبار احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.04.30
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران

زندگی نامه :

فایق طارم

 • نام و نام خانوادگی : فایق طارم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1360.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . پس از 17 ماه شکنجه تیرباران شد

زندگی نامه :

محمود بالکی

 • نام و نام خانوادگی : محمود بالکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بالک (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی

زندگی نامه :

حسین مصطفی سلطانی

 • نام و نام خانوادگی : حسین مصطفی سلطانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آلمانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1328
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان شهر مریوان

زندگی نامه :

علی داستانی

 • نام و نام خانوادگی : علی داستانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :

احمد قادرزاده

 • نام و نام خانوادگی : احمد قادرزاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ده‌ره‌ تفی (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :

امین مصطفی سلطانی

 • نام و نام خانوادگی : امین مصطفی سلطانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آلمانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :