موسی ولی لو

 • نام و نام خانوادگی : موسی ولی لو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :انزل
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

مولود جوانمردی

 • نام و نام خانوادگی : مولود جوانمردی
 • نام مستعار:علی درماناوی
 • محل تولد :درماناوی (سلماس)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

نجم الدین اکرادی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین اکرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات ‌

زندگی نامه :

نسرین حسنخالی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین حسنخالی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

منصور شوکتی

 • نام و نام خانوادگی : منصور شوکتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :نقده
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

منیره مدرسی

 • نام و نام خانوادگی : منیره مدرسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :

قاسم خسروی

 • نام و نام خانوادگی : قاسم خسروی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قارنا (اشنویه)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

لقمان همتیان

 • نام و نام خانوادگی : لقمان همتیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

عزیز سلیمانزاده

 • نام و نام خانوادگی : عزیز سلیمانزاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اطراف ارومیه
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

عطاالله جوان

 • نام و نام خانوادگی : عطاالله جوان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :