جعفر دهستانی

 • نام و نام خانوادگی : جعفر دهستانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1365.04.13
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . کمین نیروهای رژیم

(بیشتر…)

ادریس عظیمی

 • نام و نام خانوادگی : ادریس عظیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1365.04.13
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . کمین نیروهای رژیم

زندگی نامه :

هیوا فخر شیخ الاسلامی

 • نام و نام خانوادگی : هیوا فخر شیخ الاسلامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

منوچهر امینی

 • نام و نام خانوادگی : منوچهر امینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

ماشاالله فخر شیخ الاسلامی

 • نام و نام خانوادگی : ماشاالله فخر شیخ الاسلامی
 • نام مستعار:جمال سنه‌یی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

فتاح مولودپور

 • نام و نام خانوادگی : فتاح مولودپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آزاد (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

عبدالله مصطفی پور

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله مصطفی پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :چاوه‌رچین (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

خسرو خالندی

 • نام و نام خانوادگی : خسرو خالندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

جمال مفتی

 • نام و نام خانوادگی : جمال مفتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1360.04.28
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

کمال مصری

 • نام و نام خانوادگی : کمال مصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . در خمپاره باران این شهر توسط رژیم

زندگی نامه :