یدالله خضری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله خضری
 • نام مستعار:هاشم بیساران
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.03.28
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ابراهیم محمدی

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم محمدی
 • نام مستعار:خلیل
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1365.07.08
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال انصاری

 • نام و نام خانوادگی : کمال انصاری
 • نام مستعار:ماجد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1362.06.26
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

ناصر یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر یوسفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ جانباختن :1362.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

صدیق حبیبی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق حبیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه سورسور کامیاران
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.04.13
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

حمید رستمی

 • نام و نام خانوادگی : حمید رستمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کانی چه‌رمگ (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مهدی زندی

 • نام و نام خانوادگی : مهدی زندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1360.06.20
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . اعدام توسط نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نادر اردلان نژاد

 • نام و نام خانوادگی : نادر اردلان نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

ناصر محمدی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

نصرالله قدوسی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله قدوسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . تیرباران توسط رژیم

زندگی نامه :