رسول آخر خوب

 • نام و نام خانوادگی : رسول آخر خوب
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :لگز (سقز)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1366.04.13
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

بهروز کرمی

 • نام و نام خانوادگی : بهروز کرمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1364.11.22
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . توسط مزدوران رژیم

زندگی نامه :

جلیل جلالی

 • نام و نام خانوادگی : جلیل جلالی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . اعدام

زندگی نامه :

ناصر خالقی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر خالقی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1360.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

محمد فرج زاده

 • نام و نام خانوادگی : محمد فرج زاده
 • نام مستعار:احمد تیانه
 • محل تولد :لگز (سقز)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1360.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

فضیلت دارایی

 • نام و نام خانوادگی : فضیلت دارایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.09.02
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . تیرباران

زندگی نامه :

عثمان فرج پور

 • نام و نام خانوادگی : عثمان فرج پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :حاجی ممدان (سقز)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . در صف تظاهرات هدف کالیبر 50 پاسداران قرار گرفت

زندگی نامه :

رحیم بلوری

 • نام و نام خانوادگی : رحیم بلوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1360.09.30
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

خالد مینه پور

 • نام و نام خانوادگی : خالد مینه پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ایندرقاش (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.09.30
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

محمد رسول کریمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد رسول کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :