محمد صالحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد صالحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :شه‌شه‌ (بانه)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.05.09
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

بختیار کمالی

 • نام و نام خانوادگی : بختیار کمالی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1363.05.29
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

نجم الدین رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

محی الدین شعبانی

 • نام و نام خانوادگی : محی الدین شعبانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

مصطفی آبدرجگر

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی آبدرجگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.20
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مصطفی فلاحی

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی فلاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

عارف اسپرناک

 • نام و نام خانوادگی : عارف اسپرناک
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

عبدالرحمان احمد پناه

 • نام و نام خانوادگی : عبدالرحمان احمد پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1359.10.13
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . به دست مزدوران محلی و پاسداران

زندگی نامه :

خسرو احمدی

 • نام و نام خانوادگی : خسرو احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.12.17
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

عبدالله رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.08.10
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . درگیری با نیرو های رژیم

زندگی نامه :