مظفر محمدی

  • نام و نام خانوادگی : مظفر محمدی
  • نام مستعار:مظفر قەڵارووتە
  • محل تولد :قەڵارووتە
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1365.04.15
  • محل و نحوه جانباختن: شاولی (دیواندره) . کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :