نظیفه لطف اللهی

 • نام و نام خانوادگی : نظیفه لطف اللهی
 • نام مستعار:مهناز
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمود صادقی

 • نام و نام خانوادگی : محمود صادقی
 • نام مستعار:صادق یختخان
 • محل تولد :یختخان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

منصور قوامی

 • نام و نام خانوادگی : منصور قوامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

فاطمه حکیمی

 • نام و نام خانوادگی : فاطمه حکیمی
 • نام مستعار:شوبو
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

عبدالله قاسمی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله قاسمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

علی سهراب نژاد

 • نام و نام خانوادگی : علی سهراب نژاد
 • نام مستعار:علی بلەكێ
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : بلەكێ (بانه)
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

صالح محمدی

 • نام و نام خانوادگی : صالح محمدی
 • نام مستعار:صالح شاخ و داخ
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . در درگیری با حزب دمکرات زخمی و اسیر و سپس تیرباران شد

 

سیامک مظهری

 • نام و نام خانوادگی : سیامک مظهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

توران رحیم پور

 • نام و نام خانوادگی : توران رحیم پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سردشت
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

جمیل عارف عزیز

 • نام و نام خانوادگی : جمیل عارف عزیز
 • نام مستعار:هوشیار
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :