طاهر روحانی

 • نام و نام خانوادگی : طاهر روحانی
 • نام مستعار:شاهو
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1374.11.28
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

کشمند عباسی

 • نام و نام خانوادگی : کشمند عباسی
 • نام مستعار:پیوند
 • محل تولد :قەڵاخانی چەك (سرپل ذهاب)
 • تاریخ تولد : 1352
 • تاریخ جانباختن :1373.05.17
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان فرمان

 • نام و نام خانوادگی : عثمان فرمان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وله‌ژیر (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان کیانی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان کیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ده‌رزیان (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

رشاد کریمی

 • نام و نام خانوادگی : رشاد کریمی
 • نام مستعار:آزاد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1373.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

کامبیز تیموری

 • نام و نام خانوادگی : کامبیز تیموری
 • نام مستعار:اکبر
 • محل تولد :كوردەوەند (کرمانشاه)
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ جانباختن :1373.05.17
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

محمود خضری

 • نام و نام خانوادگی : محمود خضری
 • نام مستعار:سید محمود
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.10.22
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

امیر بایاب

 • نام و نام خانوادگی : امیر بایاب
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371.11.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط جمهوری اسلامی

زندگی نامه :