حسن کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : حسن کمانگر
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :کوانه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1368.06
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . در يك رویداد تصادفی

زندگی نامه :

ناصر صفری

 • نام و نام خانوادگی : ناصر صفری
 • نام مستعار:ناصر رشیدئاوا
 • محل تولد :رشیدئاوا (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد امین باقری

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین باقری
 • نام مستعار:محمد امین حاجیاوا
 • محل تولد :درویش خاکی (بیجار)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد علیرمایی

 • نام و نام خانوادگی : محمد علیرمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :نجی (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.08.23/25
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . در جریان درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

فرزاد رفیعی

 • نام و نام خانوادگی : فرزاد رفیعی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو سقز . تیرباران توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

صدیق سارمی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق سارمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کره گل
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1364.08.23/25
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

انور هاشمی نسب

 • نام و نام خانوادگی : انور هاشمی نسب
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.03.13
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

فرزاد کنعانیان

 • نام و نام خانوادگی : فرزاد کنعانیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1362.07.16
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . اصابت تیر تصادفی

زندگی نامه :

شهریار مدرسی

 • نام و نام خانوادگی : شهریار مدرسی
 • نام مستعار:عبه
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1362.08.03
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو سقز . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :