کریم فتحی

 • نام و نام خانوادگی : کریم فتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366.03.05
 • محل و نحوه جانباختن: ساوان (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

صادق چراغی

 • نام و نام خانوادگی : صادق چراغی
 • نام مستعار:صادق ساوان
 • محل تولد :ساوان (بانه)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1361.05.10
 • محل و نحوه جانباختن: ساوان (بانه) . تیرباران تویط عوامل رژیم

زندگی نامه :