ناصر هادی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر هادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

هوشنگ زندی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ زندی
 • نام مستعار:قادر
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (سنندج) . تیرباران

زندگی نامه :

کمال الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : کمال الیاسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

کمال سید مرادی

 • نام و نام خانوادگی : کمال سید مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

کمال نظری مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کمال نظری مقدم
 • نام مستعار:ایرج
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

محمد امین مهاجر

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین مهاجر
 • نام مستعار:کیوان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

مختار نوری زاد

 • نام و نام خانوادگی : مختار نوری زاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

عطیه شریفی

 • نام و نام خانوادگی : عطیه شریفی
 • نام مستعار:عطیه گزان
 • محل تولد :گزان علیا (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

غلام حق بیان

 • نام و نام خانوادگی : غلام حق بیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1324
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

فرهاد حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد حاجی میرزایی
 • نام مستعار:فرهاد باوریز
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :