محمد گلابی

 • نام و نام خانوادگی : محمد گلابی
 • نام مستعار:حه مه چاوشین
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1381.12.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . اعدام

زندگی نامه :

خالد تازه کوچکی

 • نام و نام خانوادگی : خالد تازه کوچکی
 • نام مستعار:خالد سلیمان کندی
 • محل تولد :سلیمانکند (سقز)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :بهار 1368
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

کریم محمدنیا

 • نام و نام خانوادگی : کریم محمدنیا
 • نام مستعار:کریم خوش قشلاق
 • محل تولد :خوش قشلاق (سقز)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

علی خاتونی

 • نام و نام خانوادگی : علی خاتونی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

صلاح رجبی

 • نام و نام خانوادگی : صلاح رجبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

صلاح فیضی

 • نام و نام خانوادگی : صلاح فیضی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

حسن آخر خوب

 • نام و نام خانوادگی : حسن آخر خوب
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :لگز (سقز)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1367.06.27
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

حسن حسن پور

 • نام و نام خانوادگی : حسن حسن پور
 • نام مستعار:حسن سلته کلتو
 • محل تولد :سلته کلتو (سقز)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

وحیده وحیدی

 • نام و نام خانوادگی : وحیده وحیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.05.23
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

مهین عبدالله زاده

 • نام و نام خانوادگی : مهین عبدالله زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :