کریم پیغمبر نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کریم پیغمبر نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.06.19
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . اعدام

زندگی نامه :

سیروس تقی زاده

 • نام و نام خانوادگی : سیروس تقی زاده
 • نام مستعار:یوسف
 • محل تولد :بناب (آذربایجان)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :تیرماه 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران

زندگی نامه :

خالد حلیمی

 • نام و نام خانوادگی : خالد حلیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.05.22
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران

زندگی نامه :

هوشنگ توحیدی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ توحیدی
 • نام مستعار:علی
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1360.04.08
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . اعدام

زندگی نامه :

عمر خدایی

 • نام و نام خانوادگی : عمر خدایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه اشنویه
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1360
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران

زندگی نامه :

فریدون آبرومند آذر

 • نام و نام خانوادگی : فریدون آبرومند آذر
 • نام مستعار:قهرمان
 • محل تولد :یکی از روستاهای هشترود
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1360.04.25
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران

زندگی نامه :

ماجد مصطفی سلطانی

 • نام و نام خانوادگی : ماجد مصطفی سلطانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آلمانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1360.04.08
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . اعدام

زندگی نامه :

ضیا

 • نام و نام خانوادگی : ضیا
 • نام مستعار:ضیا (نام تشکیلاتی)
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیر باران

زندگی نامه :

رضا نوریان

 • نام و نام خانوادگی : رضا نوریان
 • نام مستعار:رضا توسلی
 • محل تولد :بابل (مازندران)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :مرداد 1360
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران

زندگی نامه :

رضا یمینی

 • نام و نام خانوادگی : رضا یمینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زنجان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.04.14
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . اعدام

زندگی نامه :