کریم حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : کریم حاجی میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :مهرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . اعدام

زندگی نامه :

نادر حسینی

 • نام و نام خانوادگی : نادر حسینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :مرداد 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

هاشم سریدی

 • نام و نام خانوادگی : هاشم سریدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :امامزاده هاشم (رشت)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.04.26
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

مسعود صمدی

 • نام و نام خانوادگی : مسعود صمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :تیرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

مهدی میرشاهزاده

 • نام و نام خانوادگی : مهدی میرشاهزاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اصفهان
 • تاریخ تولد : 1329
 • تاریخ جانباختن :1363.02.23
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

محمد طلادار

 • نام و نام خانوادگی : محمد طلادار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.06
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

علی ظروفی

 • نام و نام خانوادگی : علی ظروفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :تیرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

محمود هنری

 • نام و نام خانوادگی : محمود هنری
 • نام مستعار:عماد
 • محل تولد :بیرجند
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

رحیم هاتفی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم هاتفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ جانباختن :1367.04.28
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

رضا عصمتی

 • نام و نام خانوادگی : رضا عصمتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :تهران
 • تاریخ تولد : 1329
 • تاریخ جانباختن :1367.06.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :