مصطفی قادری

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی قادری
 • نام مستعار:سید مصطفی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (ارومیه) . اعدام

زندگی نامه :

ابوبکر سلیمانی

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر سلیمانی
 • نام مستعار:ابوبکر دیزو
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1368
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

محمد فقیه رسول

 • نام و نام خانوادگی : محمد فقیه رسول
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :آذرماه 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

محمد گلیر

 • نام و نام خانوادگی : محمد گلیر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه لاجان (پیرانشهر)
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :آذرماه 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . اعدام

زندگی نامه :

علی سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : علی سعیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :آذرماه 1366
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

کریم مرادی

 • نام و نام خانوادگی : کریم مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . اعدام

(بیشتر…)

کریم کلهری

 • نام و نام خانوادگی : کریم کلهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :داشته‌مر (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1362.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

هژار کریمی

 • نام و نام خانوادگی : هژار کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.03.10
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

موسی پیغمبرنژاد

 • نام و نام خانوادگی : موسی پیغمبرنژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1362.03.04
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

محمد سلیمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد سلیمی
 • نام مستعار:سید محمد
 • محل تولد :منطقه مهاباد
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1362.03.10
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

(بیشتر…)