محمد علی مرادی

 • نام و نام خانوادگی : محمد علی مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :روانسر
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: روانسر . عفونت ریه که در زندان بدان دچار شده بود

زندگی نامه :

نوروز گنجی

 • نام و نام خانوادگی : نوروز گنجی
 • نام مستعار:فایق
 • محل تولد :سنه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.04.24
 • محل و نحوه جانباختن: روانسر . تعرض پیشمرگان به مقر پاسداران

زندگی نامه :