یحیی رحمانی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی رحمانی
 • نام مستعار:یحیی خیاط
 • محل تولد :زلکه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

عثمان زندی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان زندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

علی ترکیبی

 • نام و نام خانوادگی : علی ترکیبی
 • نام مستعار:علی شوان
 • محل تولد :دیواندره
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

علی توپچی

 • نام و نام خانوادگی : علی توپچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

طیب حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : طیب حاجی میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

رضا ذلفقاری

 • نام و نام خانوادگی : رضا ذلفقاری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

خسرو فکری

 • نام و نام خانوادگی : خسرو فکری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1329
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

جمال رحمانی

 • نام و نام خانوادگی : جمال رحمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با رژیم

زندگی نامه :

ابراهیم خدامرادی

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم خدامرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)