کیومرث برفی

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث برفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

هادی شارانی

 • نام و نام خانوادگی : هادی شارانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

محی الدین اسدی

 • نام و نام خانوادگی : محی الدین اسدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :تیژتیژه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

محبوبه کردیان ترقی

 • نام و نام خانوادگی : محبوبه کردیان ترقی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سارال (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

فرزاد مهربان

 • نام و نام خانوادگی : فرزاد مهربان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

علی حبیبی

 • نام و نام خانوادگی : علی حبیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

عبدالله احمدی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آرنان (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

شفیع عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : شفیع عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :رشنش (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

شهرام بنی بشر

 • نام و نام خانوادگی : شهرام بنی بشر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

حسین آخشی

 • نام و نام خانوادگی : حسین آخشی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :