نبی یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : نبی یوسفی
 • نام مستعار:ریبوار
 • محل تولد :الک (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

هدایت احمدی

 • نام و نام خانوادگی : هدایت احمدی
 • نام مستعار:هدایت ماراو
 • محل تولد :ماراب (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

علیکرم مظفری

 • نام و نام خانوادگی : علیکرم مظفری
 • نام مستعار:علیکرم ماراوی
 • محل تولد :ماراب (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

فاتح امینی

 • نام و نام خانوادگی : فاتح امینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

صالح داربویی

 • نام و نام خانوادگی : صالح داربویی
 • نام مستعار:صلاح
 • محل تولد :صلوات آباد (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

انور فاتحی

 • نام و نام خانوادگی : انور فاتحی
 • نام مستعار:انور آسنگران
 • محل تولد :آسنگران (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

بدیع آسانی

 • نام و نام خانوادگی : بدیع آسانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :هنیمن (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

رزم آرا مرادی

 • نام و نام خانوادگی : رزم آرا مرادی
 • نام مستعار:چگوارا
 • محل تولد :تنگیسر (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)