ناصر رسول پناه

 • نام و نام خانوادگی : ناصر رسول پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1360.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله عبدی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1360.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ناصر لطفی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر لطفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1360.12.25
 • محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله خاطری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.05.31
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری

زندگی نامه :

ناصر خالقی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر خالقی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1360.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

کمال مغمی

 • نام و نام خانوادگی : کمال مغمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.11.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

کاظم خورشیدی

 • نام و نام خانوادگی : کاظم خورشیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :یمینان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.12.25
 • محل و نحوه جانباختن: دولاب کامیاران . تصرف پایگاه رژیم

زندگی نامه :

یونس مهاجری

 • نام و نام خانوادگی : یونس مهاجری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.09.27
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

ناصر پیشکار

 • نام و نام خانوادگی : ناصر پیشکار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1360.10.30
 • محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد (کرمانشاه) . تیرباران

زندگی نامه :

کمال محزونی

 • نام و نام خانوادگی : کمال محزونی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1360.08.08
 • محل و نحوه جانباختن: زندان بانه . زیر شکنجه

زندگی نامه :