ابراهیم نگهداری

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم نگهداری
 • نام مستعار : ندارد
 • محل تولد : روستای پنیران (کامیاران)
 • تاریخ تولد :؟
 • تاریخ جانباختن: 25-8-1359
 • محل و نحوه جانباختن : روستای خامسان – مقابلە با حلقە محاصرەی دشمن

(بیشتر…)

یحیی رحمانی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی رحمانی
 • نام مستعار:یحیی خیاط
 • محل تولد :زلکه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کاظم جواهری

 • نام و نام خانوادگی : کاظم جواهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کچله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . کامیاران)

زندگی نامه :

یعقوب اسدی

 • نام و نام خانوادگی : یعقوب اسدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ترازوله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

نسرین کعبی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین کعبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06.07
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج . تیرباران

(بیشتر…)

کمال صلواتی

 • نام و نام خانوادگی : کمال صلواتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

ناصر مجیدی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر مجیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: کوههای گەڕئاوا (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

نجم الدین رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

یوسف رضا غفوری

 • نام و نام خانوادگی : یوسف رضا غفوری
 • نام مستعار:یوسف تهرانی
 • محل تولد :تهران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران

زندگی نامه :

کمال مصری

 • نام و نام خانوادگی : کمال مصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . در خمپاره باران این شهر توسط رژیم

زندگی نامه :