علی اصغر مهتدی

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی
 • نام مستعار: اصغر کامیاران
 • محل تولدکامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

حسین سفری

 • نام و نام خانوادگی : حسین سفری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد تهران
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :27-5-1365
 • محل و نحوه جانباختن: سقز – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

حیدر میدانی

 • نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی
 • نام مستعار: ندارد
 • محل تولد : روستای تیز آباد – سقز
 • تاریخ تولد : نامشخص
 • تاریخ جانباختن :24-8-1365
 • محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

(بیشتر…)

یداللە اسکندری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری
 • نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا
 • محل تولد :عصر آباد – کامیاران
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1-2-1362
 • محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

کامران ابراهیم نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کامران ابراهیم نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :

کریم عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.26
 • محل و نحوه جانباختن: کهریزه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.06
 • محل و نحوه جانباختن: خره جو (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال علیار

 • نام و نام خانوادگی : کمال علیار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وشتپه (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: گاوشله (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کوروش شاهویی مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کوروش شاهویی مقدم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یاسین ایراندوست

 • نام و نام خانوادگی : یاسین ایراندوست
 • نام مستعار:آرام
 • محل تولد :منطقه ایناخی (عراق)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :