فایق سقزی

 • نام و نام خانوادگی : فایق سقزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

گلاویژ منصوری

 • نام و نام خانوادگی : گلاویژ منصوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

محمد درودگر

 • نام و نام خانوادگی : محمد درودگر
 • نام مستعار:جلال
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.06.15
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . کرمانشاه)

زندگی نامه :

اسعد قلعه

 • نام و نام خانوادگی : اسعد قلعه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.06.15
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . کرمانشاه)

زندگی نامه :

یدالله

 • نام و نام خانوادگی : یدالله
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کانی چای
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.01.02
 • محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . بیجار

زندگی نامه :

حمید

 • نام و نام خانوادگی : حمید
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.06.30
 • محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . مریوان

زندگی نامه :

جمال فکوریان

 • نام و نام خانوادگی : جمال فکوریان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1361.06.30
 • محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . مریوان

زندگی نامه :

کاظم جواهری

 • نام و نام خانوادگی : کاظم جواهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کچله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . کامیاران)

زندگی نامه :

مسعود ستایش

 • نام و نام خانوادگی : مسعود ستایش
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359
 • محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . کرمانشاه

زندگی نامه :