جبرئیل رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : جبرئیل رحیمی
 • نام مستعار:خبات
 • محل تولد :نه‌سه‌نار
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.02.24
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز)

زندگی نامه :

بهروز عجمی

 • نام و نام خانوادگی : بهروز عجمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.01.01
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز)

زندگی نامه :

یحیی لطفی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی لطفی
 • نام مستعار:وریا قلاکون
 • محل تولد :قلاکون (دیوانده)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1367.06.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز) نزدیک كێلەشین

زندگی نامه :

نادر شاه نشین

 • نام و نام خانوادگی : نادر شاه نشین
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه کامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1362.07.04
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت)

(بیشتر…)

محی الدین رضایی

 • نام و نام خانوادگی : محی الدین رضایی
 • نام مستعار:فخره
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1362.08.03
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت)

زندگی نامه :

فرزاد مرادیان

 • نام و نام خانوادگی : فرزاد مرادیان
 • نام مستعار:علی آزاد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.08.03
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت)

زندگی نامه :

عباس زمانی

 • نام و نام خانوادگی : عباس زمانی
 • نام مستعار:کالی دادانه
 • محل تولد :دادانه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1362.11.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت)

زندگی نامه :

رحمان معروفی

 • نام و نام خانوادگی : رحمان معروفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.06.24
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت)

زندگی نامه :

رستم بهرامی

 • نام و نام خانوادگی : رستم بهرامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بندره (پاوه)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1362.06.04
 • محل و نحوه جانباختن: جاده بانه . سردشت

زندگی نامه :

کریم عزیزی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عزیزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :جمیان (سقز)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1361.09.23
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز)

(بیشتر…)