پرویز حیدری

 • نام و نام خانوادگی : پرویز حیدری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

محمد صالح مارابی

 • نام و نام خانوادگی : محمد صالح مارابی
 • نام مستعار:کمال روانسر
 • محل تولد :کوره‌یه‌ره‌ (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

(بیشتر…)

محمد یارغلامی

 • نام و نام خانوادگی : محمد یارغلامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قه‌ڵای فیرووز ئابادی (کرمانشاه)
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

محمد امین کاظمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین کاظمی
 • نام مستعار:جلال ماموخ
 • محل تولد :ماموخ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

علیرضا بابایی

 • نام و نام خانوادگی : علیرضا بابایی
 • نام مستعار:سیروس کرمانشاه
 • محل تولد :دووچیای الله‌یارخانی (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

عزیز کلاه قوچی

 • نام و نام خانوادگی : عزیز کلاه قوچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

عطا فلاحی

 • نام و نام خانوادگی : عطا فلاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

(بیشتر…)

علاالدین میرکی

 • نام و نام خانوادگی : علاالدین میرکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

علی حسن چهارلنگ

 • نام و نام خانوادگی : علی حسن چهارلنگ
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

سعدی مقصودی

 • نام و نام خانوادگی : سعدی مقصودی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :