گلریز قبادی

 • نام و نام خانوادگی : گلریز قبادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

رئوف کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : رئوف کمانگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :

فائزه قطبی

 • نام و نام خانوادگی : فائزه قطبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

فریده زکریایی

 • نام و نام خانوادگی : فریده زکریایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

فتح الله لطف الله نژادیان

 • نام و نام خانوادگی : فتح الله لطف الله نژادیان
 • نام مستعار:دکتر فه تی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

اسعد وزیری

 • نام و نام خانوادگی : اسعد وزیری
 • نام مستعار:دکتر اسعد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . حادثه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :

جمیل زکریایی

 • نام و نام خانوادگی : جمیل زکریایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :

جمیل سجادی

 • نام و نام خانوادگی : جمیل سجادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :

اسماعیل علی پناه

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل علی پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : سنندج
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :