وفا توتونچی

 • نام و نام خانوادگی : وفا توتونچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

پرویز تاجوانچی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز تاجوانچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کریم جنت یاری

 • نام و نام خانوادگی : کریم جنت یاری
 • نام مستعار:کریم همران
 • محل تولد :همران (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کریم عبدالله پور

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبدالله پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :دلک داش (میاندوآب)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کمال رضا نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کمال رضا نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کیومرث مهاجر

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث مهاجر
 • نام مستعار:جبار سنەیی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

محمد رسول خوش صفت

 • نام و نام خانوادگی : محمد رسول خوش صفت
 • نام مستعار:حمه بازوکا
 • محل تولد :گولی (نقده)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

محمد عمر علی

 • نام و نام خانوادگی : محمد عمر علی
 • نام مستعار:حمه آجیکند
 • محل تولد :آجیکند (بوکان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

مریم مجنون

 • نام و نام خانوادگی : مریم مجنون
 • نام مستعار:سعادت
 • محل تولد :نقده
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

منوچهر محمودیان

 • نام و نام خانوادگی : منوچهر محمودیان
 • نام مستعار:مرتضی
 • محل تولد :اهواز
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :