کریم فتاحی

 • نام و نام خانوادگی : کریم فتاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :علی آباد (نقده)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.18.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

محمد امین رسولی

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین رسولی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قلاتان (آذربایجان غربی)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

منصور موسوی

 • نام و نام خانوادگی : منصور موسوی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اشنویه
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

مصطفی آبزن

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی آبزن
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قارنی (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

نادر باغبانی

 • نام و نام خانوادگی : نادر باغبانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سوجه (اشنویه)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

صلاح مرادی

 • نام و نام خانوادگی : صلاح مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قارنی (نقده)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

خالق محمد پور

 • نام و نام خانوادگی : خالق محمد پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گیچه (سوما)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

حمزه محمد ثانی

 • نام و نام خانوادگی : حمزه محمد ثانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه اشنویه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :