محمد کریمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد کریمی
 • نام مستعار:محمد سپی بن
 • محل تولد :سپی بن (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1366.04.19
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . کمین نیروهای رژیم

زندگی نامه :

فاروق تعریف

 • نام و نام خانوادگی : فاروق تعریف
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1366.04.19
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . کمین نیروهای رژیم

زندگی نامه :

فرشته مرادی زر

 • نام و نام خانوادگی : فرشته مرادی زر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :پاییز 1365
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . توسط نیروهای رژیم به رگبار گلوله بسته میشود

زندگی نامه :

احمد شاملو

 • نام و نام خانوادگی : احمد شاملو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1325
 • تاریخ جانباختن :پاییز 1365
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . توسط نیروهای رژیم به رگبار گلوله بسته شد

زندگی نامه :

سیروس امین وزیری

 • نام و نام خانوادگی : سیروس امین وزیری
 • نام مستعار:امین
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1362.07.24
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . عملیات تصرف پایگاه رژیم

زندگی نامه :

یدالله عبدی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1360.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

اسعد اطلسی

 • نام و نام خانوادگی : اسعد اطلسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1360.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :