محمد کریم فتحی

  • نام و نام خانوادگی : محمد کریم فتحی
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
  • تاریخ تولد : 1292
  • تاریخ جانباختن :دیماه 1381
  • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ . مرگ طبیعی

زندگی نامه :