پرویز گل افشان

 • نام و نام خانوادگی : پرویز گل افشان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ژیلا عندلیبی

 • نام و نام خانوادگی : ژیلا عندلیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ميرزا زاهدی

 • نام و نام خانوادگی : ميرزا زاهدی
 • نام مستعار:علی آرمان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :

نصرالله بهمنی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله بهمنی
 • نام مستعار:مام نه‌سی
 • محل تولد :بلە بزان (اورامان)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات اسیر و سپس تیرباران شد

زندگی نامه :

محمد قاسم مرادی

 • نام و نام خانوادگی : محمد قاسم مرادی
 • نام مستعار:حەمە قاسم
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

مدریک یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : مدریک یوسفی
 • نام مستعار:ریبوار پالنگان
 • محل تولد :پالنگان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :

مسعود احمدی

 • نام و نام خانوادگی : مسعود احمدی
 • نام مستعار:توفیق
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :

محمد رشید صادقی

 • نام و نام خانوادگی : محمد رشید صادقی
 • نام مستعار:حمه هورامی
 • محل تولد :دره هجیج (پاوه)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد بهرامی

 • نام و نام خانوادگی : محمد بهرامی
 • نام مستعار:لاله‌ حه‌حه‌ باوه‌
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . حمله حزب دمکرات به مقرهای کومله

زندگی نامه :

فرح ادمن

 • نام و نام خانوادگی : فرح ادمن
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :